วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

รางวัลของครูศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีธรรมราช
ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์ เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทรศัพท์ 075-809-857 โทรสาร 075-809-858