วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2/2555


            คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น คณะครุศาสตร์จึงได้กำหนดการสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตได้ด้านล่างนี้

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2/2555

              เชิญนักศึกษา ปีที่5 ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2/2555
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ ขอให้นักศึกษานำ Notebook มาด้วยทุกคน

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

สัมมนาหลังการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

กำหนดการสัมมนาหลังการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑
วันที่  6 – 7 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่  6 ต.ค. 2555 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโดยคณบดีคณะครุศาสตร์
09.00 – 12.00 น. สอนให้สนุกเป็นสุขกับการเรียน  วิทยากร โดย อาจารย์สุวิทย์ สังข์ทอง
13.00 – 16.30 น. สอนให้สนุกเป็นสุขกับการเรียน  วิทยากร โดย อาจารย์สุวิทย์ สังข์ทอง
วันที่  7 ต.ค. 2555
08.30 – 12.00 น. นำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 วิทยากร โดย อาจารย์กุสุมา ใจสบาย และคณะ
13.00 – 16.30 น. พบอาจารย์ประจำหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม news/filenews/_210912_140323.doc

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๕  ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะครุศาสตร์จึงได้กำหนดการสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๓๐ น.   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ในการนี้  คณะครุศาสตร์ใคร่ขอความร่วมมือให้โรงเรียนแจ้งให้นักศึกษาที่ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑  เข้าร่วมสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑ ตามวันเวลาดังกล่าว

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทำไมต้องมีการนิเทศ

    การนิเทศเป็นหน้าที่หลักของหน่วยผลิตและพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา อาจารย์นิเทศทุกฝ่ายรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพให้กับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แล้วเราจะนิเทศกันอย่างไรจึงสามารถตอบโจทย์คุณภาพงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่มีต้นทุนศักยภาพหลากหลายต่างกันได้อย่างเหมาะสม เรามาลองช่วยกันตอบโจทย์นี้กันดีไหม?

ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช