วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๕  ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะครุศาสตร์จึงได้กำหนดการสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๓๐ น.   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ในการนี้  คณะครุศาสตร์ใคร่ขอความร่วมมือให้โรงเรียนแจ้งให้นักศึกษาที่ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑  เข้าร่วมสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑ ตามวันเวลาดังกล่าว