วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

สัมมนาหลังการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

กำหนดการสัมมนาหลังการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑
วันที่  6 – 7 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่  6 ต.ค. 2555 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโดยคณบดีคณะครุศาสตร์
09.00 – 12.00 น. สอนให้สนุกเป็นสุขกับการเรียน  วิทยากร โดย อาจารย์สุวิทย์ สังข์ทอง
13.00 – 16.30 น. สอนให้สนุกเป็นสุขกับการเรียน  วิทยากร โดย อาจารย์สุวิทย์ สังข์ทอง
วันที่  7 ต.ค. 2555
08.30 – 12.00 น. นำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 วิทยากร โดย อาจารย์กุสุมา ใจสบาย และคณะ
13.00 – 16.30 น. พบอาจารย์ประจำหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม news/filenews/_210912_140323.doc