วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2/2555

              เชิญนักศึกษา ปีที่5 ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2/2555
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ ขอให้นักศึกษานำ Notebook มาด้วยทุกคน